Vedtekter PFN

Siste endring ble gjort 29.04.2011, da det ble åpnet for medlemsskap fra grupper og organisasjoner:1.     Prison Fellowship Norge (forkortet PFN) er et norsk tverrkirkelig fellesskap (forening) med følgende hovedformål:

*    å gi håp, oppmuntring og støtte til innsatte og ofre for kriminalitet
*    å bidra til kontakt med familie – og reetablering i samfunnet
*    å tilby vennskap, nettverk og praktisk hjelp under og etter soning


2.     Fellesskapet baserer seg på medlemskap av kvinner og menn som vil gjøre tjeneste innenfor fellesskapets formål og er lojale overfor det kristne grunnlaget.
Fengselsgrupper i menigheter eller kristne organisasjoner kan etter søknad til styret i PFN bli medlemmer og stille med inntil 2 stemmer ved fremmøte på Årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte i PFN.


3.     PFN ser hele Norge som sitt virkefelt. Lokale fellesskap forutsettes å ta ansvaret for det praktiske arbeidet lokalt i forståelse og samarbeid med den sentrale ledelse. Lederne sentralt og lokalt må gi sin tilslutning til Prison Fellowship Norges erklæring om tro og formål


4.     PFN er tilknyttet Prison Fellowship International og derigjennom knyttet til en verdensvid visjon for tjenesten


5.     Fellesskapet vil i sitt arbeid samarbeide med alle gode krefter (og spesielt med kristne organisasjoner) som arbeider for samme sak, innordne seg de reglement som myndigheter har satt for virke for innsatte i og utenfor fengslene og forøvrig i sitt virke være gode ambassadører for Kristus


6.     Fellesskapets ledelse består av et landsstyre på 5-9 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på et årsmøte, som avholdes hvert år innen utløpet av april. Styrelederen velges hvert år, mens de øvrige velges for 2 år av gangen. Varamedlemmer velges hvert år. Antall styremedlemmer vurderes ut fra behovet for å dekke god regional representasjon eller andre forhold, bestemt av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Det skal føres protokoll fra styremøtene.


7.     Innkallelsen til ordinært årsmøte skjer med minst 3 ukers varsel til alle registrerte medlemmer som har betalt sin kontingent
for foregående år eller er registrert som betalte medlemmer senest dagen før årsmøtet, medfølgende ledelsens årsberetning og regnskap siste år.


Årsmøtet behandler:
*    Årsberetning
*    Regnskap
*    Revisors beretning
*    Valg av styremedlemmer m/varamenn
*    Valg av revisor/godtgjørelse til revisor
*    Kontingent
*    Andre forhåndsmeddelte saker
8.     Ekstraordinært medlemsmøte innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel til medlemmene hvis landsledelsen eller minst 20 medlemmer krever dette


9.     Styret ansetter daglig leder og bestemmer dennes arbeidsinstruks og økonomiske betingelser. Daglig leder skal ha ansvar for det operative arbeid for hele landet, herunder organisere arbeidet i lokale enheter (regioner).


10.   For å effektivisere PFNs arbeid og fremme den nasjonale målsettingen, har styret ansvar for å oppnevne et Landsråd bestående av 5 – 10 personer som rådgivere og/eller døråpnere. Rådet rekrutteres blant personer som har hatt eller har viktige roller som kirkeledere,
ledere eller tidligere ledere i kriminalomsorgen, engasjerte politikere innen kirkepolitikk, justis eller sosialsektoren, fengselsprest(er)
eller andre med spesielle forutsetninger for å fremme PFNs hovedmål.


11.   Fellesskapets vedtekter kan forandres hvis 2/3 av fremmøtte medlemmer stemmer for dette på lovlig innkalt årsmøte hvor forslagene på forhånd er gjort kjent for medlemmene.


12.   Beslutning om oppløsning krever 3/4 flertall av fremmøtte på lovlig innkalt årsmøte. Ved oppløsning skal midlene tilfalle en organisasjon som arbeider for samme formål som PFN. Beslutningen om hvilken skjer ved flertallsbeslutning på møtet.