Velkommen til Prison Fellowship Norge (PFN) !


Våre websider fornyes (desember 2022) og vil være operative i 2023.

PFNs Vedtekter og Formål:

1. Prison Fellowship Norge (forkortet PFN) er et norsk tverrkirkelig fellesskap (forening) med følgende hovedformål:
å gi håp, oppmuntring og støtte til innsatte og ofre for kriminalitet
å bidra til kontakt med familie - og reetablering i samfunnet
å tilby vennskap, nettverk og praktisk hjelp under og etter soning

Medlemskap og lojalitet
2. Fellesskapet baserer seg på medlemskap av kvinner og menn som vil gjøre
tjeneste innenfor fellesskapets formål og er lojale overfor det kristne
grunnlaget Fengselsgrupper i menigheter eller kristne organisasjoner kan etter
søknad til styret i PFN bli medlemmer og stille med inntil 2 stemmer ved fremmøte
på Årsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte i PFN.

Lokale fellesskap i samarbeid med sentral ledelse. Internasjonal.
3. PFN ser hele Norge som sitt virkefelt. Lokale fellesskap forutsettes å ta
ansvaret for det praktiske arbeidet lokalt i forståelse og samarbeid med den
sentrale ledelse. Lederne sentralt og lokalt må gi sin tilslutning til Prison
Fellowship Norges erklæring om tro og formål
4. PFN er tilknyttet Prison Fellowship International og derigjennom knyttet til
en verdensvid visjon for tjenesten.

Styremedlemmer/Board members 2022-2023:

Kjell Arne Rusti, Styreleder/Chairman of the Board
Øivind N. Klevmo, Nestleder i styret/Vice Chairman
Ingvald Viken, Styremedlem/Board member, /CEO
Sigurd Heibø, Styremedlem/Board Member
Terje Martin Sletten, Styremedlem/Board member
Ronny Lunde, Styremedlem/Board member
Merethe Aanestad, Styremedlem/Board member
Odd Arvid Stykket, 1. vara /1st deputy Board member
Solveig Stein, 2. vara/2nd deputy Board member